logo

Szybki kontakt
z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

bok@proneteus.pl

Jesteś tutaj:

RODO – obowiązek informacyjny

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Proneteus sp. z o.o.
  ul 11 Listopada 42,
  28-300 Jędrzejów
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
  25-112 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy:
  – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonując czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami, zgodnie z zawartą umową oraz wykonując czynności wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi ; /podane dane będą przetwarzane
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.